Bilindiği gibi 6102 sayılı TTK 438.maddesinde şirketlerde pay sahibi ortaklara özel denetim hakkı vermekte olup, Bunun da kanunda tarifinin Aşağıdaki şekilde olduğu görülmektedir.

 

6102 S.lı Türk Ticaret Kanunu (Yeni) MADDE 438

V - Özel denetim isteme hakkı

1. Genel kurulun kabulü
 

(1) Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.

(2) Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

 

Bu Nedenle İlgililer Tarafından Talep Edilmesi Halinde İstenilen Konular Dahilinde Şirket Uzmanları Tarafından Özel Denetçi Raporu Tanzim Edilmektedir.